Midtlollands Rideklub

Midtlollands Rideklub

MLR´s vedtægter

Klubbens navn: Midtlollands Rideklub

Forkortelse: MLR

Klubbens hjemsted: Lollands Kommune

Klubbens stiftelsesdato: 24. maj 1968

Formål

1.     Klubbens formål er, at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af rideøvelser og ridekonkurrencer af forskellig art, samt dermed arbejde for kendskabet til den ædle hest og navnlig oplære ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

Klubbens navn er MIDLOLLANDS RIDEKLUB (MLR), stiftet

den 24. maj 1968.

MIDTLOLLANDS RIDEKLUB er medlem af Dansk Rideforbund under Danmarks IdrætsForbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Optagelse

2.     I klubben kan optages alle interesserede. Unge mennesker under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer. Juniormedlemmer har kun stemmeret til valg af bestyrelsens juniormedlemmer, samt er ikke stemmeberettigede i økonomisk henseende men kun i sportslige anliggender. Medlemmer skal være medlem i mindst tre måneder for at have stemmeret eller være valgbare. Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse eller ikke optagelse, afgøres af den samlede bestyrelse.

Kontingent

3.     Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Kontingentet opkræves helårligt fra 1/10 til 30/9.

     Er kontingentet ikke betalt senest d.1/11 ophører vedkommendes  medlemsrettigheder og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.
 

3a stk 1. Lovlig udmeldelse

     Udmeldelse sker lovligt ved, senest 30/9 skriftligt at meddele kassereren udmeldelsen. Udmeldelsen træder i kraft 1/11

Bestyrelsens arbejde

4.     Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer samt mindst et og højest to juniormedlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år, således at henholdsvis 3 og 4 er på valg hvert andet år. Endvidere vælges 2 suppleanter og 1 juniorsuppleant. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af vakance skal bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær og kasserer.

5.     Bestyrelsen sammentræder på forlangende af et bestyrelsesmedlem. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Er et bestyrelsesmedlem fraværende, træder ældste junior i dennes sted. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 5 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under fravær af formanden i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelses-møderne. Protokollen oplæses på nærmest følgende bestyrelsesmøde.

6.     Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Bestyrelsen tegnes af formanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer. Formanden kan dog forhandle på egen hånd indenfor de i bestyrelsen givne retningslinjer.

6a. stk. 1 Karantæne/udelukkelse

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

6a. stk. 2

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

6a. stk. 3

I det af § 6a. stk. 2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved Skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks IdrætsForbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks IdrætsForbund (eksklusion).

7.     Regnskabet afsluttes den 31. december, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære general-forsamling blandt medlemmerne for 1 år ad gangen, valgte revisorer.

Generalforsamling

8.     Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldelse af bestyrelsen. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

8a.Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende punkter:

·        Valg af dirigent

·        Formandens beretning

·        Kassererens beretning

·        Valg af bestyrelse

·        Valg af juniormedlemmer

·        Valg af suppleanter

·        Valg af juniorsuppleanter

·        Valg af to revisorer

·        Valg af revisor suppleant

·        Fastsættelse af kontingent

·        Indkomne forslag

·        Pokaluddeling

·        Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen inden den 1. januar.

9.     Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

10.     Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 7 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen med meddelelse af dagsorden. Bestyrelsen skal indkalde til generalforsamling senest en måned efter.

11.     Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen vedtages med ¾ af de afgivne stemmer. Ved opløsning af klubben skal formand og kasserer sørge for, at afvikle klubbens økonomiske forpligtelser, betales og/eller afsluttes. Eventuelle materialer sælges og aktiver skal tilfalde et hestefremmende initiativ i Lolland Kommune, der gavner ryttere i lokalområdet på Midtlolland.

Ovenstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling

den 25. maj 1968

og revideret på generalforsamlingerne d. 17. januar 1973, d. 23. oktober 1980,

d. 21. oktober 1982, d. 20. oktober 1983, d. 21. januar 1988,

d.17. januar 2002, d. 24. januar 2007 og d. 25. oktober 2007, d. 26 januar 2014.

Midtlollands Rideklub